🕊


از ایستـگاه هـای ممـــنـوعہ
گـذر خـواهم ڪرد
براے رسیـدن بہ آغـوش تـو
چون حوا ڪه بـوسـید
سیـب ممـــنـوعہ را

🕊