🕊


بـگو بـامـن ، حدیـث دل ،
مـــنـم شیـدای دیـوانه

بنـوشـم مے ز چشمـانت،
مـــنـم سـاقی میخـانه

#فریبرز_م(وصال)

🕊