🕊

تک تک ثانیه هایی ڪہ تـــــو را کم دارم

ساعتم درد" دلم درد" جهانم درد است

#معصومه_صابر

‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🕊