🕊
تـــــو از قبیله ی خوبان سست پیمانی

مـــن ازجماعت عشاق سخت پیوندم

فروغی بسطامی
🕊