🕊
تا حاصل دردم سبب درمان گشت
پستیم بلندی شد و کفر ایمان گشت

جان و دل و تن حجاب ره بود کنون
تن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت

❀✦❁═‌‌‌‌♥️َِــَِوَِلَِاَِنَِاَِیَِ‌جَِاَِنَِ🕊 ❁✦❀
‌‌‌‌
🕊