سفارش و واریز ۱۰ کا ممبر اد اجباری طلایی
🌐سفارش و ارتباط↙️
🆔️ @adjilizz
🌐آیدی بات جهت خرید و ارتباط ↙️
🆔️ @insta_tel_mbot
🌐آیدی کانال↙️
🆔️ @insta_tel_m
🌐نمونه های انجام شده و تعرفه ها↙️
🆔️ @tarefeinsta