تور مشکی مخمل طرح دار نرم
مناسب لباس ،خرج کار و …..
عرض ۱۴۰ سانت
قیمت متری ۴۵۰۰۰تومان
نیم متر۲۲۵۰۰تومان
۲۵ سانت ۱۱۰۰۰تتومان

@shailin9559
کلیه اجناس خرازی دارای ضمانت خرید میباشند