اگر چپ دست هستید، از دست راست و اگر راست دست هستید، از دست چپ برای باز کردن در خانه، حمام، توالت و یا درب تاکسی و میله اتوبوس استفاده کنید چون شما این دست مخالف را معمولا به صورت‌تان نمی زنید. در کره جنوبی این کار را کردند و خیلی موفق بود.
😍😍😍😍😍😍😍😍😍
@recordpsychology