بدترين و بهترين سبكِ فرزند پرورى چيست؟

بدترين سبكِ فرزند پروى مدل "آسانگير-مسامحه آميز" است كه مشخصه آن فقدان تعيين حدود براى فرزند و خشونت غير قابل پيش بينى والدين است و ممكن است سبب اعتماد به نفس پايين، اختلال در كنترل تكانه و پرخاشگرى در كودك و نوجوان گردد.
بهترين سبك فرزند پرورى مدل "مقتدرانه-دوسويه" است كه مشخصه آن قواعد محكم همراه با مشاركت دادن فرزند در تصميم گيرى در فضايى صميمى و محبت آميز است.اعتقاد بر اين است كه اين سبك تربيتى احتمالاً منجر به خوداتكايى،افزايش عزت نفس و پيدايش حس مسئوليت پذيرى در كودك مى گردد.

ما را به دوستانتان معرفی کنید
💙💜💙💜💙💜💙💜💙
@recordpsychology