تفاوت until و by

I'll be there by 6 o'clock.
تا ساعت ۶ اونجام.

We're going to finish the project until Monday.

تا دوشنبه ( از الان تا دوشنبه ) قراره پروژه رو تموم کنیم.

Until طول زمان

By
تاکید روی انجام کار در زمان تعیین شده
(طول زمان مهم نیست)