ی روزی فقط ی خاطره میشی واسه بعضیها
تلاشتو بکن که خاطره خوبی باشی براشون…