#تلنگر

از قديسى پرسيدند: خشم چيست ؟! او پاسخ زيبايى داد : خشم مجازاتى ست كه
ما به خودمان ميدهيم، به خاطر اشتباه يكنفر ديگه…