700 شانه 8 رنگ hcp
تراكم 2550
پیچک فیلی
برند خاطره