1⃣ کار اول دعوت به همکاری

در این کار شما افراد رو برای کارها دعوت میکنید.
و از هر دعوت خودتان مبلغ ۱۰هزار تومان دریافت میکنید.
دستمزد این کار روزانه پرداخت میشود.

دستمزد شما از طریق کارت به کارت واریز میشود.💳💰

بعد از یک مدت به دستمزد شما اضافه خواهد شد.
اضافه شدن دستمزد به شما بستگی دارد‌.