7⃣تبلیغات

در این کار ؛ شغل شما فقط پخش بنر است. که شرکت به شما یک بنر میده و شما با پخش آن در مکان هایی که گفتیم از ما دستمزد میگیرید هرچقدر بیشتر پخش کنید دستمزدتان بیشتر خواهد شد.