🔺ناامید کننده هست که حذف شدیم، اما یووه به خاطر گلی که در خانه به ما زد موفق به صعود مرخله بعدی شد.
____________________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹