🔺حیف شد، زیرا این هدف ما بود ، ما آن را مدیریت نکردیم ، بنابراین باید در سری آ برای اروپا تلاش کنیم. این دو دیدار بسیار تنگا تنگ بود و هر دو با تساوی به پایان رسید.
____________________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹