🔺نا امید کننده است ، ما واقعاً می خواستیم فینال بازی کنیم. آنچه اکنون نیاز داریم این است که سازگارتر باشیم ، زیرا تاکنون در این فصل ، ما نتایجی را که سزاوار آن بوده ایم را بدست نیاوردیم و به اندازه کافی از شانس هایمان استفاده نکردیم.

| #پایان_کنفرانس
____________________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹