🔺نمرات بازیکنان میلان از نگاه #گاتزتا

🔸بهترین -> دوناروما《7》
🔹بدترین -> ربیچ《4》
________________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 👈