بنده ای خدا را گفت:
اگر سرنوشت مرا تو نوشته ای پس چرا دعا کنم؟
خداوند فرمود:
شاید نوشته باشم هر چه دعا کرد…

خدایا به حق همین شب های عزیز همه بیماران را لباس عافیت بپوشان…
@Ronika_dolls