پک10عدد مهره مار اصل و طبیعی اکثرا 6تکه بصورت یکجا ففط100هزار ت