بلو توپاز لندن تراش رو دامله و زیر جواهری به وزن12.4قيراط،فقط620هزار ت