پک180 عدد در هندی در ابعاد11 تا 16 میل و وزن 300 گرم بصورت یکجا 310هزار ت