عقیق مشکی کبدی و مایل به قرمز مربع و مستطیل تراش
بعضا سلیمانی و نقش دار
ثبتی تراش و مناسب برا انواع حکاکی كيلويي850هزار ت