پك 180 عدد عقیق قرمز اکثرا ثبتی تراش
به وزن 900 گرم بصورت یکجا 1.350هزار ت