مــن مــيتــونــم ١٠٠تــا چــيز درمــوردت بــشــنــوم و هنــوزم بــاهات حــال كنــم،تــنــها كســي كه مــيتــونــه نــظــر مــنــو راجــبــت عــوض كنــه خــودتــي!
@ttlaaa🚫🥀🖤