گور بابای عادی بودن!!!
اصلا یعنی چی؟
هیچ کی واقعا حس عادی بودن نداره
@ttlaaa🥀🚫