داد زدن، فرزندتان را منظم، خوش خوراك، حرف گوش كن يا درس خوان نميكند، اما قابل تضمين است كه فرزندتان را لجباز، مضطرب و خشمگين يا دچار احساس بيچارگي خواهد كرد.
در نتيجه هر بار مجبوريد بلندتر داد بزنيد، هر بار از شدت خشم و عصبانيت به خود و فرزندتان آسيب ميزنيد، هر شب عذاب وجدان ميگيريد، و روز بعد مجبوريد بلندتر فرياد بزنيد.

مراقب باشيد در اين چرخه بي انتها نيافتيد. اعتياد به داد زدن مانند زلزله، فقط ويران كننده خوبيهاست.

👤 @mr_ravan_shenas