اگر دیدین طرف مقابل شما برای خواستگاری و عقد عجله دارد بدانید که:

ھمان قدر که تاخیر یک مرد برای پیشنھاد دادن می تواند شک برانگیز و گیج کننده باشد، عجله او در این موضوع ھم چندان طبیعی به نظر نمی رسد.

اگر به فاصله کمی بعد از اولین ملاقات دونفره خواست به خواستگاری تان بیاید، مراقب باشید. شاید او برای فرار از چیزی در زندگی خودش تصمیم به این کار گرفته یا شاید ھم موقعیت خاص شما باعث شده که بدون شکل گرفتن شناخت و عشق واقعی چنین پیشنھادی را مطرح کند.

ازدواج اتفاق پیچیده ای است و درست است که به ھیجان و عشق برای وارد شدن به آن نیاز دارید، اما گذشته از این احساسات، نیازمند شناخت یکدیگر ھم ھستید.

👤 @mr_ravan_shenas