🔵 بچه‌ها برای رقابت ما با دیگران آفریده نشده‌اند.
هرچقدر رقابت بیشتر، فشار روی کودک بیشتر.
بذارید اتاق کودک ساده باشد، لباس کودک معمولی باشد و درسش در مدرسه متوسط باشد؛ در عوض روح و روانش شاد و سالم باشد.

👤 @mr_ravan_shenas