بعضیا حوصلشون که سر میره خیال میکنن دِلشون تنگ شده 🙂

🍷 @text_LUCI_FER