از اونایی که فکر میکنی خوبن بترس چون نمیدونی چقدر بَدن^^

🍷 @text_LUCI_FER