برای خودت زندگی کن..
برای دیگران زندگی باش..

🍷 @text_LUCI_FER