.آدما اعتراض میکنن به نبودَنِت ، ولی حوصله بودنِتَم ندارَن!

@text_LUCI_FER