خواص مس برای بدن💪
مس یک ماده معدنی ضروری برای زنده ماندن است که در تمام بافت های بدن یافت می شود و نقش مهمی در ساخت گلبول های قرمز خون،حفظ سلول های عصبی و تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.

بیشتر مس بدن در کبد، مغز، قلب، کلیه ها و عضلات اسکلتی یافت می شود. توجه داشته باشید که مس توسط بدن تولید نمی شود و مس مورد نیاز بدن از طریق مواد غذایی تامین می شود.