موسسه پاكان اصل

مرکز‌ازدواج موقت پاکان اصل
تماس با مدیر کانال:
@hoseynipakanasli
ابتدا مطالعه کامل کانال و قوانین و‌ سپس پیام به ایدی ادمین
@pakizegi1396
ایدی اصلی کانال
@ezdevajpak
ساعت پاسخگویی کانال ۱۵ الی ۲۱ شب میباشد
فقط روزهای شنبه تا ۴ شنبه روزهای تعطیلم تعطیله