کدای فعال امروز سهشنیه ۳ تیر

ستاره ها میزان رضات مشتری از بانو هست ۵ بیشترین ۱ کمترین

۱. دیانا دو رگه ۲۰ ساله مهریه ۵۰۰ بدون منزل

۲. سحر پلنگ ۲۳ ساله سعادت اباد مهریه ۵۰۰

۳.ساحل ۲۳ ساله بلوار فردوس ۴۰۰

۴.سیما ۲۲ساله بلوار فردوس ۴۰۰

۵.سودا ۲۳ ساله بلوار فردوس ۴۰۰

6.اهو ۲۵ ساله حکیم ۳۰۰

۷.مهسان ۲۵ ساله جنت اباد ۳۰۰

۸.بهار ۲۳ ساله بلوار فردوس ۵۰۰

۹.نیلو سلسبیل ۲۳ ساله مهر ۳۵۰

۱۰.سایه ۲۰ ساله سعادت اباد ۳۰۰

۱۱.ستاره ۲۰ ساله مهر ۴۰۰ سعادت اباد

۱۲.صدف ۲۳ بدون منزل مهریه ۳۵۰

۱۳.شادی تهران پارس ۲۱ ساله ۶۰۰

۱۴.شراره ۲۱ ساله سوهانک ۵۰۰

و کدای دیگه هم هستن
در صورت تقاضا و رزرو به ادمین پیام بدهین

@pakizegi1396