💢 ماجراجو باشید 💢

گاهی اوقات در مقابل تغییر مقاومت می کنید زیرا ناشناخته ها به نظر سخت و دشوار هستند.
https://telegram.me/hiland