#دعادرمانی

🍃🍂عزیز و محبوب شدن🍃🍂

🖊 جهت گرامی شدن در انظار مردم
هنگام بیرون آمدن از خانه ۱۲ مرتبه
بخواندو بر خود بدمد که بسیار
مجرب است.

@kanz313

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹