👈برای حفاظفت در برابر بلا وبیماری پرینت زده وداخل منزل بگذارید…
به نقل از استادمان ایت الله صمدی آملی (حفظه الله)

@kanz313