🇦🇪دوستان مارکت خلیج هنوز کلوزی نخورده و معامله ها هنوز رسمی هست