عجیب ترین موجود، یک نوع کرم به نام planaria است. با قطع سر دوباره سرش جوانه زده و رشد میکند!!
همچنین اگه نصفش کنید هر کدام از تکه ها به کرم جدید تبدیل میشود!!

@NationalGeographicFarsi