قلب یک زرافه برای اینکه بتواند خون را به مغز پمپاژ کند، بسیار بزرگ بوده و فشار خون آن هم ۲.۵ برابر فشار خون انسان است.
🔰🔰
@nationalgeographicfarsi