رمز اولين عابر كارتهاى بانکى در سال 1967 قرار بود شش رقمی باشد اما جان شفرد بارون مخترع دستگاه خودپرداز ATM چون همسرش گفته بود تنها 4 رقم یادش میماند! آن را 4 رقمی کرد.

زن ذليل 😐
@