#متن_زیبا👌

وقتی بغضت گرفته
پیش هرکی گریه نکن
شاید همون دشمنت باشه
ازته دل خوشحال بشه

وقتی بایکی قهرکردی
پشت سرش حرف نزن
شایددوباره بخوای
باهاش دوست بشی

‌‌‌‌‌‌‌‌#kia
@grouup_chat