صبح به ما می‌آموزد
که خوشبختی با عبور از
سختی ها معنا میدهد…
هرگاه حس کردید
سختی ها و مشکلاتتان
غیر قابل تحمل شده‌اند،
به یاد آورید پس از
تاریک ترین ساعات شب،
نوبت طلوع آفتاب است.

#kia
@grouup_chat