مشکل نفهمیدن نیست، اشتباه فهمیده شدنه.

#kia
@grouup_chat