از دشمنی نترس
که آشکارا بر تو حمله میکند،

از دوستی بترس که تو را فریبکارانه
در آغوش میکشد.
#kia
@grouup_chat