‏می‌دونی کجا خورد میشی؟
اونجایی که آدما باهات کاری میکنن که از سادگیت خجالت بکشی

#kia
@grouup_chat