بانکه ۱۰۰۰ استوانه ای پنچره ای چاپی
تعداد در کارتن ۱۰ عدد
قیمت: ۴۲۰۰تومان
@kavehglass21